ทุน สควค. 2557 (Premium) ของ สสวท. เปิดรับสมัครแล้ว

ทุน สควค. ปี 2557
– จำนวน 560 ทุน

ชื่อเต็ม : โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโททางการศึกษา (ทุน Premium)

เรียนแล้วได้อะไร ?

 • ต่อ ป.โท จบใน 2 ปี ค่าเทอมฟรี
 • ได้ตังค์ให้ไปซื้อคอมฯ 35,000 บาท
 • ได้ค่าหนังสือ ปีละ 10,000 บาท
 • ได้ค่าใช้จ่ายระหว่างเรียนเดือนละ 8,xxx บาท
 • ค่าสนับสนุนทำวิทยานิพนธ์ 25,000 บาท
 • จบมารับราชการทันที ไม่ต้องรอ ไม่ต้องสอบบรรจุ
 • เงินเดือนรับราชการจริง 17,xxx บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • จบ ป.ตรี คณะวิทยาศตร์ สาขาฟิสิก เคมี ชีวะ คณิต และ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (จากมหาวิทยาลัยไหนก็ได้)
 • หรือ จบ ป.ตรี คณะวิศวะ โยธา  เครื่องกล  ไฟฟ้า  เคมี  คอมพิวเตอร์  อิเล็กทรอนิกส์  วัสดุ และ สิ่งแวดล้อม (จากมหาวิทยาลัยไหนก็ได้)
 • เรียนจบแล้ว ระหว่างหว่างปีการศึกษา 2553 – 2556
 • มีเกรดเฉลี่ย 2.75
 • TOEFL ไม่น้อยกว่า 45 คะแนน หรือ IELTS  5 คะแนน

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • มหาวิทยาลัยบูรพา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • มหาวิทยาลัยรังสิต
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 6 ม.ค. 57

รายละเอียด >> http://www.dpstcenter.org/psmt/page/?mem=premium

แสดงความเห็น

ความเห็น